سیستم مدیریت مبتنی بر EN ISO 9001 : 2015

صدور این گواهینامه مطابق با روش های اجرایی ممیزی و صدور گواهینامه TÜV AUSTRIA CERT انجام شده است و ممیزی های مراقبتی مقرر را به همراه خواهد داشت